บริษัท สวัสดีชลบุรี จำกัด

            รับดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษาในการเลือกทำเล กำหนดรูปแบบโครงการ วางแผนกลยุทธ์การตลาด การโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ บริหารงานขายและการโอนกรรมสิทธิ์

บริการของเรา

ร่วมพัฒนาโครงการในทุกขั้นตอน


การออกแบบโครงการ

ให้คำปรึกษาตั้งแต่การคัดเลือกที่ดิน กำหนดรูปแบบ วางผัง กำหนดสินค้า แบบบ้าน และพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งแนะนำผู้มีประสบการณ์ในการวางผังจัดสรร

กำหนดราคาขาย

ทำการสำรวจตลาดและร่วมกำหนดราคาขาย วางแผนการขายและการก่อสร้างให้สอดคล้อง รวมทั้งเสนอรายการส่งเสริมกระตุ้นยอดขาย และเงื่อนไขการขาย

แผนการตลาดและโฆษณา

จจัดหาทีมงานเขียนภาพ Perspective กำหนดรูปแบบมุมมองให้สวยงาม จัดหาผู้ออกแบบงานโฆษณา เสนอกลยุทธ์ในการโฆษณาและแผนการตลาด

การบริหารงานขาย

จัดให้มีพนักงานขายประจำโครงการ โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดโครงการ

การโอนกรรมสิทธิ์

ติดตามลูกค้าในการตรวจรับบ้านหรือสินค้า จัดหาสถาบันการเงินรองรับการให้สินเชื่อ

โครงการที่น่าสนใจ